Technik Masażu Id

FORUM KLASOWE TECHNIKÓW MASAŻU

#1 2008-02-26 18:08:23

Kolo

Administrator

6495946, 4342460
Zarejestrowany: 2008-02-26
Posty: 25
Punktów :   

Mięśnie przedramienia, ręki, palców ręki

zginacz promieniowy nadgarstka flexor carpi radialis Pozycja siedząca, przedramie oparte na podłożu w supinacji, palce zg. Ruch zg. dłoniowe nadgarstka. Opór stawia się w okolicy II k. śródręcza przy testowaniu zg. nadgarstka prom., a w okolicy V k. śródręcza przy testowaniu zg. nadgarstka łokciowego. Przyczep proksymalny zlokalizowany jest na nadkłykciu przyśrodkowym kości ramiennej i na powięzi przedramienia. Dodatakowo zrasta się z sąsiadującymi mięśniami. M. przebiega skośnie ku dołowi, przechodząc w długie mocne ścięgno skierowane ku promieniowej stronie nadgarstka. Przebiega ono osobno pod troczkiem zginaczy, następnie w bruździe kości czworobocznej większej, kończąc się na podstawie II kości śródręcza. Niekiedy dochodzi także do podstawy III kości śródręcza. nieznaczne zginanie w stawie łokciowym, zginanie i odwodzenie ręki w stronę promieniową, nawracanie przedramienia
zginacz łokciowy nadgarstka Testowanie patrz wyżej flexor carpi ulnaris M. posiada dwie głowy. Głowa ramienna caput humerale posiada przyczep proksymalny zlokalizowany na nadkłykciu przyśrodkowym kości ramiennej i na powięzi przedramienia. Dodatkowo zrasta się z sąsiadującymi mięśniami. Głowa łokciowa caput ulnare posiada przyczep proksymalny w postaci długiej blaszki ścięgnistej połączonej z powięzią przedramienia na tylnej powierzchni wyrostka łokciowego i na tylnym brzegu k. łokciowej. M. przebiega ku dołowi, równolegle do m. zginacza powierzchownego placów. Przechodzi w długie ścięgno przyczepione do kości grochowatej. zginanie i przywodzenie ręki w stronę łokciową
prostownik promieniowy długi nadgarstka extensor carpi radialis longus  Pozycja siedząca, przedramie oparte na podłożu, w pronacji, palce zg. Ruch zg. grzbietowe nadgarstka. Opór stawia sie w okolicy II k. śródręcza przy testowaniu prostowników nadgarstka promieniowych, a w okolicy V k. nadgarstka przy testowaniu prostownika nadgarstka łokciowego. Przyczep proksymalny zlokalizowany jest na przegrodzie międzymięśniowej bocznej ramienia, bocznym brzegu i nadkłykciu bocznym k. ramiennej. W połowie długości przedramienia przechodzi w długie płaskie ścięgno, przebiegające wzdłuż powierzchni bocznej k. promieniowej, a następnie przechodzące przez drugi przedział pod troczkiem prostowników. Przyczep dystalny zlokalizowany jest na grzbietowej powierzchni podstawy II k. śródręcza. Zgina przedramię w stawie łokciowym. Lekkie nawracanie przedramienia. Zgięcie ręki grzbietowo i odwodzenie ręki. Antagonista zginaczy długich palców.
prostownik promieniowy krótki nadgarstka extensor carpi radialis brevis testowanie patrz wyz. Przyczep proksymalny zlokalizowany jest na nadkłykciu bocznym k. ramiennej oraz na powięzi przedramienia. Dodatkowo zrasta się z sąsiadującymi mięśniami. W połowie długości przedramienia przechodzi w długie płaskie ścięgno, przebiegające przez drugi przedział troczka prostowników, wraz ze ścięgnem mięśnia prostownika promieniowego długiego nadgarstka. Przyczep dystalny zlokalizowany jest na grzbietowej powierzchni podstawy III kości śródręcza. prostowanie ręki
prostownik łokciowy nadgarstka testowanie patrz 2 miesnie wyzej. extensor carpi ulnaris Przyczep bliższy znajduje się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej, na więzadle pobocznym promieniowym stawu łokciowego, na powięzi przedramienia oraz na powierzchni tylnej kości łokciowej. Biegnie ku dołowi i na tylną powierzchnię kości łokciowej. Zakończony długim ścięgnem przebiegającym przez szósty przedział troczka prostowników, w bruździe między wyrostkiem rylcowatym kości promieniowej a głową kości łokciowej, dochodzącym do podstawy V kości śródręcza. prostuje ręke, odwodzenie ręki w stronę łokciową 
zginacz powierzchowny palców flexor digitorum superficialis  Proksymalnie mięsień dzieli się na dwie głowy:głowa ramienno-łokciowa caput humeroulnare tworzy przyczep na nadkłykciu przyśrodkowym kości ramiennej oraz na wyrostku dziobiastym kości łokciowej głowa promieniowa caput radiale rozpoczyna się w proksymalnej części powierzchni przedniej kości promieniowej. Łuk ścięgnisty rozpięty między obiema głowami stanowi przyczep dodatkowych włókien mięśniowych. Łuk ścięgnisty przykrywa nerw pośrodkowy oraz naczynia łokciowe. W dalszym przebiegu mięsień rozdziela się na cztery brzuśce dające początek czterem płaskim ścięgnom. Brzuśce oraz ścięgna biegnące do palca III i IV leżą powierzchownie, przykrywając brzuśce i ścięgna palca II i V. W swoim przebiegu ścięgna przechodzą przez kanał nadgarstka i rozbiegają się na powierzchni dłoniowej, w kierunku odpowiadających palców. Na wysokości paliczków bliższych ścięgna rozdzielają się na dwie odnogi. Między odnogami przebiega ścięgno mięśnia zginacza głębokiego palców. W dalszym przebiegu, włókna obu odnóg ścięgna mięśnia zginacza powierzchownego palców, wymieniają ze sobą włókna tworząc skrzyżowanie ścięgien chiasma tendineum Zginanie ręki i palców. Osiągnięcie największej siły zgięcia umożliwia zgięcie grzbietowe dłoni. W skrajnym zgięciu dłoniowym mięsień traci większość swojej siły.
zginacz głęboki palców  flexor digitorum profundus Pozycja siedząca, przedramię i ręka oarte na podłożu, w  supinacji, palce wyprostowane. Ruch zg. paliczków obwodowych w stawach miedzypaliczkowych dalszych. Opor stawia sie na powierzchnie dł. paliczków obwodowych. Przyczep bliższy obejmuje górną i przyśrodkową część kości łokciowej i sąsiadujące fragmenty błony międzykostnej przedramienia. Poniżej połowy długości przedramienia brzusiec przechodzi w cztery płaskie ścięgna, wnikające do kanału nadgarstka. Dalej biegną one rozbieżnie do II-V palca, przebijając na wysokości paliczka bliższego, rozdzielone na dwie odnogi, ścięgno mięśnia zginacza powierzchownego palców. Zginanie ręki oraz wszystkich stawów II-V palca. Przywodziciel ręki. Zbliża do siebie rozstawione palce. Ćwicząc można nabrać umiejętności selektywnego zginania paliczków dalszych.
prostownik palców extensor digitorum Pozycja siedząca, przedramie i reka w pronacji, oparte na podłożu, zg. paliczki srodkowe i obwodowe palców znajdują się poza podłożem. Ruch prostowanie paliczków bliższych w stawach śródręczno-paliczkowych, przy zg. paliczkach środkowych i obwodowych. Opór stawia się na powierzchnie grzbietową paliczków bliższych.  Przyczep bliższy znajduje się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej, więzadle pobocznym promieniowym, więzadle pierścieniowatym i na powięzi przedramienia. Dodatkowo zrasta się z sąsiednimi mięśniami. W połowie długości przedramienia mięsień dzieli się na trzy brzuśce zakończone długimi, płaskimi ścięgnami. Ścięgna przechodzą przez czwarty przedział trocza prostowników razem ze ścięgnem mięśnia prostownika wskaziciela. W końcowym odcinku ścięgna przechodzą w rozcięgno grzbietowe i przyczepiają się na podstawach dalszych paliczków. Prostowanie palców w stawach śródręczno-paliczkowych. Odwodzenie palców. Najsilniejszy prostownik ręki.
przeciwstawiacz palca małego opponenes digiti minimi Mięsień przebiegający od troczka zginaczy i haczyka kości haczykowatej nadgarstka do powierzchni łokciowej bliższej połowy V kości śródręcza. Nieznaczne wyprowadzanie V kości śródręcza z płaszczyzny pozostałych kości śródręcza. Jego funkcję można wytrenować (np. u skrzypków, wiolonczelistów). przeciwstawiacz kciuka opponens pollicis W części proksymalnej rozpoczyna się przyczepem na troczku zginaczy oraz guzku kości czworobocznej większej. Przyczep dystalny zlokalizowany jest na brzegu promieniowym I kości śródręcza. Przeciwstawianie i przywodzenie kciuka.
zginacz długi kciuka flexor pollicis longus Pozycja siedząca, przedramie oparte na podłożu w pozycji pośredneij między pronacja a supinacja, kciuk odwiedziony i wyprostowany. Badajacy stabilizuje I k. srodrecza i I paliczek kciuka. Ruch zg. paliczka obwodowego kciuka. Opor stawia sie na powierzchnie dl. paliczka obwodowego. Przyczep proksymalny znajduje się na powierzchni przedniej kości promieniowej oraz na przylegającym fragmencie błony międzykostnej, pomiędzy przyczepem mięśnia nawrotnego czworobocznego i mięśnia odwracacza. Długie płaskie ścięgno przechodzi przez boczną część kanału nadgarstka, we własnej pochewce maziowej, następnie w obrębie kłębu między dwiema głowami mięśnia zginacza krótkiego kciuka, łączy się z podstawą dystalnego paliczka kciuka. Przed wejściem ścięgna do kanału nadgarstka na powierzchni mięśnia przebiega tętnica promieniowa. W tym miejscu wyczuwa się jej tętno. Mięsień ten występuje jako samodzielny zginacz tylko u człowieka. U innych naczelnych połączony jest ze zginaczem głębokim palców. Zginanie ręki i kciuka. Niewielkie odwodzenie ręki. Połżony po stronie łokciowej od mięśnia prostownika krótkiego kciuka. Przyczep proksymalny zlokalizowany na powierzchni tylnej kości łokciowej oraz błonie międzykostnej. Kończy się długim ścięgnem biegnącym skośnie w kierunku kości promieniowej, przechodzącym przez trzeci przedział troczka prostowników, przyczepionym do podstawy paliczka dalszego kciuka. Prostuje kciuk we wszystkich stawach, antagonista m. zginacza długiego kciuka. Przywodzi kciuk wraz z mięśniem międzykostnym grzbietowym I i mięśniem przywodzicielem kciuka. Słaby prostownik ręki.
zginacz krótki kciuka flexor pollicis brevis Pozycja jak przy badaniu m. zg. kciuka długiego. Badajacy stabilizuje I k. śródręcza. Ruchzg. kciuka w tawie śródręczno-paliczkowym, paliczek obwodowy wyprostowany. Opor stawia sie na powirzchnie dl kciuka. W części proksymalnej rozpoczyna się dwiema głowami: głowa powierzchowna, której przyczep zlokalizowany jest na troczku zginaczy; głowa głęboka rozpoczyna się w obrębie bruzdy nadgarstka, więzadeł kości główkowatej, kości czworobocznej większej, kości czworobocznej mniejszej i podstawy II kości śródręcza. W dalszym przebiegu obie głowy zbiegają się, obejmują trzeszczkę promieniową i łokciową i kończą się przyczepem na podstawie paliczka bliższego kciuka. Odwodzenie lub przywodzenie i przeciwstawianie kciuka (w zależności od jego położenia) w stawie nadgarstkowo-śródręcznym. Zgięcie kciuka w stawie śródręczno-paliczkowym.
odwodziciel długi kciuka abductor pollicis longus Pozycja siedząca, przedramie oparte na podłożu w pronacji, kciuk wypprostowany i przywiedzony. Ruch odwodzenie kciuka w stawie nadgarstkowo-śródręcznym. Opór stawia sie na I k. od strony promieniowej. Przyczep proksymalny zlokalizowany na powierzchni tylnej k. łokciowej oraz błonie międzykostnej i na powierzchni tylnej k. promieniowej. Biegnie ku dołowi w stronę promieniową. Zakończony płaskim ścięgnem przebiegającym między prostownikami promieniowymi nadgarstka a m. zginaczem promieniowym nadgarstka. Przechodzi przez pierwszy przedział troczka prostowników. Przyczep dystalny zlokalizowany na podstawie I k. śródręcza, k. czworobocznej większej, w niektórych odmianach także zrasta się ze ścięgnem m. prostownika krótkiego kciuka oraz z brzuścem mięśnia odwodziciela krótkiego kciuka. Odwodzi i odprowadza kciuk. Odwodziciel ręki w stronę promieniową. Zginacz ręki w kierunku dłoniowym.
odwodziciel krótki kciuka abductor pollicis brevis Pozycja siedząca, przedramię i ręka oparte na podłożu, w supinacji. Kciuk przywiedziony i wyprostowany. Ruch odwodzenie kciuka w kierunku środkowej linii nadgarstka. Opór staiwa się na paliczek bliższy  kciuka Przyczep proksymalny zlokalizowany na troczku zginaczy, guzku k. łódeczkowatej, k. czworobocznej większej i w przedłużeniu ścięgna odwodziciela długiego kciuka. Następnie poprzez krótkie ścięgno, które na swym przebiegu obejmuje trzeszczkę promieniową stawu śródręczno-paliczkowego, przytwierdza się do bocznego brzegu podstawy bliższego paliczka kciuka. Odwodzenie i przeciwstawianie kciuka w stawie nadgarstkowo-śródręcznym. Zginanie stawu śródręczno-paliczkowego i prostowanie stawu międzypaliczkowego.
przywodziciel kciuka  adductor pollicis Pozycja siedząca, przedramie i ręka oparte na podłożu, w supinacji. Kciuk przywiedziony i wyprostowany. Ruch przywodzenie kciuka do palca II. Opór staiwa sie na wewn. powierzchnię kciuka. W części proksymalnej rozpoczyna się dwiema głowami: głowa skośna, mała i wąska, posiada przyczep zlokalizowany w obrębie bruzdy nadgarstka kości główkowatej i w więzadle promienistym nadgarstka; głowa poprzeczna rozpoczyna się na brzegu dłoniowym III kości śródręcza. W dalszej części biegnie bocznie nad przestrzenią międzykostną I i II przechodząc we wspólne ścięgno obejmujące trzeszczkę łokciową, zakończone na podstawie paliczka bliższego kciuka. Przywodzi kciuk w stawie nadgarstkowo-śródręcznym. Zg kciuka w stawie śródręczno-paliczkowym.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
metin2 expienie w v2 pajakow ile zajmuje? kody na auta do gta 3 na pc www.csrestinpeace.pun.pl rybka welonka pływa do góry brzuchem talisman of world pl